Mijn favorieten

Disclaimer Langenegger Makelaars

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) deze website www.langeneggermakelaars.nl.

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 

 

Aansprakelijkheid en gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Langenegger Makelaars zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Langenegger Makelaars niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Langenegger Makelaars garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Langenegger Makelaars wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
 
Ondanks de zorg die door Langenegger Makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan Langenegger Makelaars niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Langenegger Makelaars aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Langenegger Makelaars naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Langenegger Makelaars worden aanbevolen. Langenegger Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Langenegger Makelaars niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 

Informatie gebruiken

Langenegger Makelaars behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Langenegger Makelaars of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Het is daarbij slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.
 

 
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/ of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.
 

Wijzigingen

Langenegger Makelaars behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland
 

Systemen

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze e/ of aanverwante systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze en/ of aanverwante systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen. Je kan jouw bevindingen e-mailen naar paul@langeneggermakelaars.nl. We verzoeken dan vriendelijk om ook jouw contactgegevens achter te laten.
Vermijd in elk geval:
  • het plaatsen van malware of deze website of aanverwante systemen;
  • het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
  • veranderingen aan te brengen in het systeem;
  • het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
  • het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen;
  • het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.
Alle rechten voorbehouden.